ANA SAYFA

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ : 09/05/2016
İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı

Genel Müdürlüğün faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

Kısa, orta ve uzun vadeli planları hazırlamak, yıllık faaliyet programının uygulanmasını sağlamak,

Kurumun faaliyetlerini etkileyecek ya da ilgilendirecek nitelikte olan gelişmeleri, yasal düzenleme ve değişiklikleri izlemek ve zamanında gerekli girişimlerde bulunmak,

Kurumun organizasyonunu tanıtmak, ilgili mevzuat, görev, sorumluluk ve yetki dağılımı konularında bilgi vermek,

Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek,

Faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesini, faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,

Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak,

Yapılan faaliyetlerin programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

Bakanlık stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, Genel Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak,

Yaşanan afetlerle ilgili saha araştırmaları yaparak ülkenin afet riskleri ile ilgili politikalarının belirlemek,saha araştırmalarını yapılmak ve raporlanmak,

Genel Müdürlük faaliyetlerinin kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

Genel Müdürlüğün yaptığı faaliyetleri ile ilgili tüm istatistikleri tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak,

Genel müdürlüğün görev alanları ile ilgili basın ve yayın organlarını takip etmek, iletişim sağlamak ve gerektiğinde program yapmak, yaptırmak,

Acil ve afetlerde Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulunun koordinasyonu ve sekretarya işlemlerini yürütmek,
Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.